cover-2017.jpg

Prem Pravin Bodade (b Jan 13, 2009) of Yavatmal, Maharashtra limbo skated 70 m under 7-inch high bars at BC Mor Marg, Yavatmal on July 20, 2015.