twin-authors.jpg

Twins Abhishek and Anuj Khare (b June 5, 1972) of Bhopal have had five books published – three by Abhishek and two by Anuj. Books by Abhishek: Diva MP Samanya Adhayan (1998, Publisher Shri Vishwa Prakashan), Kamyabi - 30 Dinon Main (2004, Polar Light Publication) and Career Samadhan (2008, Indra Publishing House). Books by Amit: Chillar Chitan (2009, Bodhi Prakashan) and Param Shredhya Main Khud (2013, Samyik Books).